Prezentacja książki „Integracja polityczna Polaków w Austrii”

W dniu 4.10.2013 odbyła się prezentacja książki pt. „Integracja polityczna Polaków w Austrii” oraz dyskusja z udziałem współautorki dr Ewy Nowak (Lublin) oraz prof. Grzegorza Janusza (Lublin).
Prof. Bogusław Dybaś, dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu przywitał zgromadzonych szczególne podziękowania za przybycie składając Arturowi Lorkowskiemu, Ambasadorowi RP w Wiedniu, Kazimierzowi Fordonowi, konsulowi RP w Wiedniu, Teresie Kopeć, prezes Forum Polonii oraz Zofii Beklen, prezes Wiener-Krakauer Kultur- Gesellschaft. Prof. Dybaś w swoim wystąpieniu nawiązał do początków projektu, który narodził się jesienią 2008 r. z inicjatywy dr Ewy Nowak i był realizowany w Stacji. Dyrektor Dybaś przybliżył zgromadzonym sylwetki dyskutantów oraz pozostałych autorów książki – dr Ryszardę Ewę Bernacką (Lublin) oraz dr Rafała Riedla (Opole).
Następnie głos zabrała dr Ewa Nowak i zaprezentowała podstawowe założenie projektu - próbę diagnozy stanu politycznej integracji Polaków w Austrii. Autorka podkreśliła małe dotychczas zainteresowanie politologów i historyków tematyką integracji migrantów z systemem politycznym kraju, w którym przebywają. Projekt oparto na trzech zasadniczych koncepcjach naukowych: pierwsza z nich to integracja polityczna rozumiana jako wchodzenie w nowy system polityczny, kolejna to kultura polityczna, czyli stosunek grupy migrantów do systemu politycznego kraju osiedlenia, trzecia to tożsamość społeczna – identyfikacja z określoną społecznością. Badania przeprowadzono przy użyciu metod jakościowych – 19-osobowa grupa fokusowa i ilościowych – ankiety w grupie 107 osób. Wykazano, iż Polacy mieszkający w Austrii bardziej interesują się życiem politycznym tego kraju, niż Polski. Dr Nowak zaznaczyła, że potrzebna jest kontynuacja badań przy użyciu innej metodologii – postawienie innych pytań badawczych.
Następnie głos zabrał prof. Grzegorz Janusz, który uznał badania za cenne i konieczne. Odnosząc się do wniosków z prezentowanej pracy stwierdził, że najbliższa jest grupie austriackiej wspólnota migrantów polskich w Niemczech, gdyż z prowadzonych badań wysnuto podobne wnioski. Oba społeczeństwa – polskie i austriackie - pochodzą z podobnego kręgu kulturowego, mają wspólne losy historyczne – np. napływ Austriaków do Galicji w czasie zaborów. Polacy nie są traktowani jako obcy w Austrii, a to widoczne było w badaniach w Niemczech. Przybyli nie mają problemów z funkcjonowaniem w społeczeństwie austriackim. Dodatkowo na wynik badań rzutował fakt, iż Polacy  czują się bardziej związani z systemem austriackim, bo tutaj żyją. Podkreślił również, podobnie jak dr Nowak, że konieczne jest kontynuowanie badań, ponieważ zmianom ulega sytuacja i system polityczny. Tę część spotkania podsumował prof. Dybaś podkreślając trudności jakie napotkali wykonawcy projektu w pozyskaniu grupy badawczej. Zaznaczono znaczenie Szkoły Polskiej, a szczególne podziękowania skierowano do Kościoła Polskiego w Wiedniu.
Kolejnym punktem spotkania była dyskusja z udziałem publiczności. Jako pierwszy glos zabrał Ambasador RP w Wiedniu Artur Lorkowski. Podkreślił znaczenie komunikacji w tego rodzaju badaniach.  Następnie odniósł się do statystyki – wielkości, doboru grupy badawczej oraz aktywności Polaków poprzez kościół, szkołę oraz organizacje polonijne. Ambasador skierował dwa pytania do współautorki pracy. Pierwsze dotyczyło korelacji doboru grupy z wynikami badań w sferze emocjonalnej. Zaś drugie dotykało kwestii behawioralnych – pasywnej i aktywnej postawy politycznej Polaków w Austrii.  Zaznaczył także, iż praca ta była pierwszą jaką przeczytał po przyjeździe do Wiednia, a jej lektura dała mu możliwość oceny potencjału politycznego Polaków zamieszkujących w Austrii. Rozważania te nasunęły kolejne pytanie: w jaki sposób grupa polska może stać się atrakcyjna dla polityków austriackich, tak jak ma to miejsce w przypadku Serbów czy Turków.
Dr Nowak odpowiadając na postawione pytania zaznaczyła, iż dobór grupy fokusowej był celowy, gdyż miały to być osoby zainteresowane problemami Polaków w Austrii i życiem politycznym. W grupie ankietowanych znaleźli się ludzie z różnych środowisk, o bardzo zróżnicowanym profilu. Komentując kolejne pytanie autorka stwierdziła, że nie było pytania o aktywny udział w życiu politycznym Austrii, ale może to być pomocne przy kolejnych badaniach nad tą tematyką. Podsumowując przyznała ona, iż aktywność Polonii oparta jest w dużej mierze na działalności kulturalnej, a mniej na działaniach wkraczających w politykę. Prof. Janusz dodał, iż polscy migranci tworzą strukturę piramidalną, z której największą grupę stanowią osoby niezainteresowane jakąkolwiek działalnością, gdyż przybyły one do Austrii jedynie w celach zarobkowych. Przyznał jednak, że podobnie zjawisko ma miejsce w Polsce, gdzie cudzoziemcy nie biorą udziału w życiu komunalnym. Prof. Dybaś odniósł się do Kościoła Polskiego, który daje szerokie spektrum dotarcia do Polaków w Austrii. Jednak największym problemem jest brak jedności Polonii, podobnie jak w Ameryce. W odpowiedzi na głosy dyskusji prof. Janusz stwierdził, iż u Polaków występuje ciekawe zjawisko, otóż na emigracji aktywizują się osoby, które w Polsce nie interesowały się niczym. Kolejna uwaga odnosiła się do zmian, jakie zaszły w polskiej Polonii w Austrii przez ostatnie kilka lat. Młodzi Polacy żyją w gminie europejskiej, co zmienia wyniki badań prezentowane w książce. Podniesiona także kwestie „migrantów wahadłowych” i ich wpływ na wyniki badań. Zofia Beklen składając na ręce dr Nowak gratulacje za wykonaną pracę podkreśliła, że w przypadku np. Turków mamy do czynienia z emigrantami politycznymi. Pan Artur Rotarski wystąpił z postulatem o pomoc ambasady w działaniach politycznych Polaków w Austrii. Pan Ambasador uznał, że jedynym wsparciem jakie może zaoferować ambasada jest zachęcenie Polaków do glosowania w wyborach austriackich. Długa dyskusja poruszyła wiele nowych wątków i pokazała jak wiele jeszcze problemów Polaków w Austrii wymaga dalszych badań.

 Anna Szarek

fot.: Adam Jaskot

Logo de kolor300DPI

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25

1030 Wien - Österreich
Telefon: + 43 1 713 59 29

Fax: + 43 1 713 59 29 550
Mail: office@viennapan.org
Impressum

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dojazd

© 2016 PAN - All Rights Reserved
DMC Firewall is a Joomla Security extension!